Hollywood to your home

Ви благодариме за вашиот интерес. Рокот за регистрација е истечен.
Доколку сте го регистрирале телевизорот, можете да го проверите гарантниот период и повторно да го преземете сертификатот со кликнување на „Исходот“.
5yw